3. Основни Термини и Понятия

 1. Pip (Пип) – Пип е основната мерна единица, която измерва движението на даден инструмент. Един пип е четвъртата цифра след десетичната запетая или общо петата цифра от ляво на дясно на цената. При валутните двойки с йената – един пип е втората цифра след десетичната запетая. При златото – един пип е цифрата след десетичната запетая. При крипто валутите пиповете се изчисляват по различен начин, понеже има доста голяма разлика в цената на Bitcoin и всички останали крипто валути.   
 2. Pipette (Пипета) – Поради големите обеми, търгувани на финансовите пазари всеки ден, брокерите се налага да приложат по-точен начин на изчисления на направените сделки, затова те въвеждат още един символ след десетичната запетая и този символ се нарича Пипета. Пипета е една десета от един ПИП. При валутните двойки е петата цифра след десетичната запетая, при двойките с йената – третата цифра след десетичната запетая, при златото – втората цифра след десетичната запетая.
 3. Leverage (Левъридж) – Левъридж е кредитното рамо което брокерите предоставят, за да могат трейдърите да сключват сделки с много по-голяма сума, отколкото разполагат. Различните брокери предлагат различен левъридж – от 1:1 до 1:2000. По-големият левъридж позволява да се пускат повече сделки, понеже брокерът ще задържи по-малък процент от капитала, като гаранция по сключената сделка. При по-малък левъридж се задържа по-голям процент от капитала и не могат да се пускат много сделки.
 4. Margin (Марджин) – Марджин е сумата, задържана като гаранция по сключена сделка. Марджинът за всяка сделка се определя от обемът, с който е сключена сделката. При всеки инструмент, марджин изискването е различно. Колкото по-голям е обемът в сделка, толкова по-голям ще бъде и задържаният капитал като марджин изискване.
 5. Margin level (Марджин ниво) – Маржин ниво е достъпният марджин на трейдъра за отварянето на допълнителни позиции. Изразява се в проценти и е ставката на капитала на използвания марджин. Когато марджин нивото падне до 100%, това означава че достъпният маржин е в употреба и не могат да се откриват други сделки. Изчислява се както се следва: Маржин ниво = Капитал / Марджин * 100.
 6. Margin call (Марджин известие) – Това означава, че нямате свободен капитал и брокерът ви казва, че ще ви затвори всички отворени позиции, ако не захраните акаунта си. Затварянето на позиции се прави с цел освобождаване на марджин.
 7. Spread (Спред) – Това е разликата в цена купува – цена продава. Тази разлика е таксата на брокерите, за да ви отворят сделка и да можете да оперирате с техните пари. Спредовете при различните брокери са различни, като те се увеличават през нощта, защото се налага брокерите да работят денонощно.
 8. Swap (Суап) – Това е лихва която се начислява от брокера, когато задържате сделката си за повече от един пазарен ден. Тази лихва се начислява всеки ден, защото задържате парите на брокера за по-дълъг период от време.
 9. Slippage (Слипидж) – Слипидж означава приплъзване на цената. Когато има много големи обеми на пазара и цената е много волатилна, се случва приплъзване на цената, което представлява отваряне на дадена позиция на цена, различна от заявената. Брокерите изпълняват поръчките моментално и много рядко се случват такива приплъзвания, но при големи обеми, тези поръчки се изпълняват на първата възможна цена, когато за момент се спре движението на цената.
 10. Major currency pairs (Основни валутни двойки) – Това са комбинациите на щатския долар с всички други основни валути – EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
 11. Minor currency pairs (Второстепенни валутни двойки) – Това са всички други комбинации между основните валути, които не съдържат щатски долар в себе си.
 12. Long position (Позиция за покупки) – Това е сделка за покупка на даден финансов инструмент. Този тип сделки се сключват, когато се очаква повишение на цената на дадения инструмент. При сключване на такава сделка, ако цената на затваряне на сделката е по-висока от цената на отваряне на сделката – то тя е печеливша.
 13. Short position (Позиция за продажби) – Това е сделка за продажба на даден финансов инструмент. Този тип сделки се сключват, когато се очаква понижение на цената на дадения инструмент. При сключване на такава сделка, ако цената на затваряне на сделката е по-ниска от цената на отваряне на сделката – то тя е печеливша.
 14. Pending orders (Чакащи поръчки) – Този тип сделки се сключват по предварително зададени параметри за много точни входове в самите сделки. Има два вида чакащи поръчки – BUY/SELL LIMIT и BUY/SELL STOP.
 • BUY LIMIT – Когато цената се намира в низходящ тренд и очаквате да се стигне определено ниво и от там да сключите сделка за покупки.
 • SELL LIMIT – Когато цената се намира във възходящ тренд и очаквате да стигне определено ниво и от там да сключите сделка за продажби.
 • BUY STOP – Когато цената е във възходящ тренд, очаквате да се пробие определено ниво и цената да продължи да се покачва.
 • SELL STOP – Когато цената се намира в низходящ тренд, очаквате да се пробие определено ниво и цената да продължи да пада.
 1. Stop loss (Стоп загуба) – Това е нивото на цената, на което ограничавате евентуалната загуба от сключена сделка.
 2. Profit (Печалба) – Това е нивото на цената, на което затваряте сключената сделка и прибирате печалба.
 3. Risk/Reward Ratio (Коефициент на печалба спрямо загуба) – Този коефициент се използва за определяне на печалбата от всяка сключена сделка. За пример – при R:R 1:2, при рискувани $100 – печалбата от сделката ще е $200.
 4. Return of investment (Възвръщаемост на инвестицията) – Това е възвръщаемостта на цялостната инвестиция с която сте започнали да търгувате. Тя се изчислява за по-дълъг период от време – от месечна до годишна база.