4. Теория на Японските свещи

Японски свещи

Японските свещи са едни от най-използваните инструменти за разчитане на графики на форекс пазара и за изготвяне на качествен технически анализ. Те дават най-много информация, спрямо другите използвани инструменти. Японските свещи се използват на всички времеви периоди, като на дадена времева рамка, една свещ се оформя за времето, съответстващо на периода. Те се състоят от тяло, горна опашка и долна опашка.

Има два типа японски свещи – възходящи (бичи) и низходящи (мечи).

 • Възходящите свещи отварят на някое ниво, през времевия период се движат нагоре и надолу, като по този начин оформят опашките на свещите и затварят на цена, по-висока от цената на отваряне.
 • Долното ниво на тялото на възходящите свещи показва цената на отваряне
 • Горното ниво на тялото на възходящите свещи показва цената на затваряне
 • Низходящите свещи отварят на някое ниво, през времевия период се движат нагоре и надолу, като по този начин оформят опашките на свещите и затварят на цена, по-ниска от цената на отваряне.
 • Горното ниво на тялото на низходящите свещи показва цената на отваряне
 • Долното ниво на тялото на низходящите свещи показва цената на затваряне
 • Горната опашка показва най-високото ниво, което цената е стигала през времевия период. Голямата горна опашка показва силна съпротива от страна на продавачите, които натискат пазарната цена надолу.
 • Долната опашка показва най-ниското ниво, което цената е стигала през времевия период. Голямата долна опашка показва силна съпротива от страна на купувачите, които натискат пазарната цена нагоре

Японските свещи най-често се използват за да се види къде е краят на корективната вълна и началото на новата импулсна вълна. Те са потвърждението което дава вход в конкретна сделка. След като има оформена стратегия, формацията от свещи е сигналът който се чака за да се сключи сделка. Формацията от свещи може да бъде както една единствена свещ, така и комбинация от три свещи.

Има много различни формации от свещи, като най-често използваните са:

 • Dragonfly doji – Драгонфлай доджи
 • Gravestone doji – Грейвстоун доджи
 • Morning star – Морнинг стар
 • Evening star – Ивнинг стар
 • Hammer (bullish pin bar) – Хамър
 • Shooting star (bearish pin bar) – Шуутинг стар
 • Engulfing candle – Енгълфинг кендъл (поглъщаща свещ)

Dragonfly doji

            Dragonfly doji е свещ, която се образува в края на низходящо движение или като край на корективна вълна. Най-важното условие, при което тази свещ има най-голямо значение, е опашката на свещта да се образува като най-ниското дъно.

Характеристики на свещта:

 • Много малко или почти никакво тяло т.е. цената на отваряне и цената на затваряне са на едно и също ниво.
 • Тялото е в горния край на свещта.
 • Долната опашка е огромна и пробива всички предишни дъна.
 • Горната опашка е много малка или изобщо няма горна опашка.
 • Най-често се образува при достигането на някое силно ниво на подкрепа.

Появата на тази свещ показва огромна съпротива от страна на купувачите, задействане на техните поръчки с големи обеми и след тази свещ се очаква силно възходящо движение.

Gravestone doji

            Gravestone doji е свещ, която се образува в края на възходящо движение или като край на корективна вълна. Тази свещ има най-голямо значение и е с най-голяма сила, когато опашката й се образува като най-висок връх. Тя е обратния вариант на Dragonfly doji.

Характеристики на свещта:

 • Много малко или почти никакво тяло т.е. цената на отваряне и цената на затваряне са на едно и също ниво.
 • Тялото е в долния край на свещта.
 • Горната опашка е огромна и пробива всички предишни върхове.
 • Долнатта опашка е много малка или изобщо няма долна опашка.
 • Най-често се образува при достигането на някое силно ниво на съпротива.

Появата на тази свещ показва огромна съпротива от страна на продавачите, задействат се техните поръчки с големи обеми и след тази свещ се очаква силно низходящо движение.

Morning star

Morning star е формация от три свещи. Тази формация от свещи се появява в края на низходящо движение или като край на корективна вълна и след нея се очаква нов възходящ импулс. Важното за тази формация е да се образува като най-ниското дъно.

Характеристики:

 • Първата свещ е голяма низходяща (меча) свещ, която показва сила от страна на продавачите и достига някое силно ниво на подкрепа
 • Втората свещ е доджи (свещ с много малко тяло и малки опашки) и сигнализира равенство между продавачи и купувачи
 • Третата свещ е голяма възходяща (бича) свещ, която показва сила от страна на купувачите, които тласкат цената нагоре.
 • Има и варианти, в които равенството между продавачи и купувачи се изразява и с повече от една свещ (две или три доджи свещи)

Evening star

            Evening star е обратният вариант на Morning star. Това е формация от три свещи и се появява в края на възходящо движение или като край на корективна вълна и след нея се очаква нов низходящ импулс. Важното за тази формация е да се образува като най-високия връх.

Характеристики:

 • Първата свещ е голяма възходяща (бича) свещ, която показва сила от страна на купувачите и достига някое силно ниво на съпротива.
 • Втората свещ е доджи (свещ с много малко тяло и малки опашки) и сигнализира равенство между продавачи и купувачи.
 • Третата свещ е голяма низходяща (меча) свещ, която показва сила от страна на продавачите, които тласкат цената надолу.
 • Има и варианти, в които равенството между продавачи и купувачи се изразява и с повече от една свещ (две или три доджи свещи).

Hammer

Hammer (bullish pin bar) е свещ която се образува в края на низходящо движение или като край на корективна вълна. Също така може да се появи когато цената достигне някое силно ниво на подкрепа.       Най-важното условие, при което тази свещ има най-голямо значение, е опашката на свещта да се образува като най-ниското дъно.

Характеристики:

 • Тялото е малко и се намира в горния край на свещта.
 • Тялото не трябва да е повече от 30% от цялата свещ.
 • Долната опашка трябва да е много голяма и да се образува като най-ниското дъно.
 • Горната опашка е малка или да няма никаква горна опашка.
 • Най-добре се образува, когато тялото на свещта затвори в тялото на предишната свещ.

Появата на тази свещ показва огромна съпротива от страна на купувачите, задействане на техните поръчки с големи обеми и след тази свещ се очаква силно възходящо движение.

Shooting star

Shooting star е свещ която се образува в края на възходящо движение или като край на корективна вълна. Също така може да се появи когато цената достигне някое силно ниво на съпротива. Най-важното условие, при което тази свещ има най-голямо значение, е опашката на свещта да се образува като най-високия връх.

Характеристики:

 • Тялото е малко и се намира в долния край на свещта.
 • Тялото не трябва да е повече от 30% от цялата свещ.
 • Горната опашка трябва да е много голяма и да се образува като най-високия връх.
 • Долната опашка е малка или да няма никаква долна опашка.
 • Най-добре се образува, когато тялото на свещта затвори в тялото на предишната свещ.

Engulfing candle

            Engulfing candle е свещ която се появява в края на силна импулсна вълна или като край на корективна вълна. Също така може да се появи когато цената достигне някое силно ниво.

Характеристики:

 • Това е свещ с много голямо тяло, доста по-голямо от тялото на предишната свещ т.е. поглъща предишната свещ.
 • Колкото повече свещи назад поглъща – толкова по силна е свещта.
 • Поглъщаща свещ може да бъде и за покупки и за продажби.
 • Опашката по посока на свещта трябва да е малка.
 • За да е поглъщаща свещ – предишната свещ трябва да е от противоположен тип.

Появата на такава свещ показва силно активиране на купувачите или продавачите. След такава свещ се очаква силно движение по посока на свещта.