Какво е Фундаментален анализ?

 

        Чрез фундаменталния анализ се цели да се изследва не само посоката на движение на пазара, а и същността на факторите, които влияят за това движение, възникнал доста преди техническия и дълго време е бил единственият начин за анализиране на световните капиталови пазари.

          На практика качественият фундаментален анализ се изработва значително по-трудно от техническия анализ. За да бъде обяснено движението на дадена валутна двойка с фундаментален анализ, е необходимо да се вземат под внимание огромен брой фактори, като в същото време всеки един от тези фактори трябва да бъде степенуван по влияние и продължителност за конкретната ситуация:

-финансови фактори; -общоикономически фактори; -политически фактори; -природни бедствия и екологични катастрофи.

Финансови фактори (лихви и инфлация)

 

       Това са едни от фундаменталните фактори с най-голямо влияние върху валутната търговията. Лихвеният процент и инфлацията са пряко свързани. За всяка страна лихвеният процент е различен и се определя от точно определен финансово контролен орган. За Европа това е ECB(European Central Bank) – Европейска Централна Банка, за САЩ е FEO – Федералния резeрв, за Япония е BoJ (Bank of Japan) – Централна Банка на Япония, за Англия това е Bank of England (BoE) – Централна Банка на Англия, за Швейцария това е Swiss National Bank (SNB) – Швейцарска Национална Банка и т.н. Ако централната банка на някоя държава намали лихвения процент, то това значи, че лихвата по кредитите също ще намалее, т.е. цената на кредитите ще стане по-ниска.

       Тази мярка ще доведе до повече изтеглени кредити, до повече парични средства в обръщение и респективно до по-голямо потребление. В същото време по-голямото и по-евтино предлагане на парични средства ще доведе до поевтиняването на националната валута спрямо другите валути. От тук можем да си направим извода, че понижаването на лихвения процент за дадена държава влияе негативно върху националната й валута (понижава стойността й). Аналогично, при висок лихвен процент паричното предлагане намалява, паричните средства в обръщение също са по-малко, хората предпочитат да съхраняват свободните си пари в банка, за да печелят от лихвата. Следователно повишаването на лихвения процент влияе положително върху конкретната национална валута.

       От казаното дотук възниква въпроса какво трябва да бъде съотношението между лихвата и инфлацията в дадена страна, за да се поддържа стабилна националната й валута и икономика. Да предположим, че някъде по света, в някоя държава инфлацията е по-голяма от лихвата, тогава на практика там ще бъде безсмислено човек да държи парите си в банка, защото те ще се обезценяват по-бързо, отколкото ако ги похарчи веднага и купи с тях стока. Този вариант би бил пагубен за икономиката на дадената страна. Същото, но с по-бавни темпове би се получило и ако процентите на лихвата и на инфлацията са равни. Това отново би довело до пренасищането с парични средства и би повлияло негативно върху националната валута на държавата. Идеалният вариант за икономиката на дадена страна би бил, ако процента на лихвата превишава малко процента на инфлация.

% лихва > % инфлация

       Този вариант е най-благоприятен за националната валута на дадена държава. Голямо влияние върху валутните курсове оказват и лихвите по дългосрочните държавни ценни книжа. Повишаването на доходността на държавните ценни книжа влияе положително на валутата на дадена държава и обратно – понижаването на лихвите по държавните ценни книжа влияе отрицателно на валутата.

       Ако лихвата по държавните ценни книжа в САЩ се повиши докато лихвата по държавните ценни книжа в Япония остане непроменена, това ще подтикне инвеститорите вместо да си закупуват японски държавни ценни книжа да инвестират парите си в американски държавни ценни книжа. Подобна промяна в лихвения процент на държавните ценни книжа би оказала положително влияние върху американската икономика и американския долар, защото повече хора ще желаят да инвестират в Щатите, но за да инвестират, те първо трябва да си закупят американски долари, което от своя страна ще повиши търсенето на американската валута, а от там и стойността на долара.

Общо икономически фактори на Форекс пазара

 

       Общо икономическите фактори са най-различни. Това е всеки един икономически фактор, който влияе по някакъв начин, било то директно или индиректно, върху състоянието на валутата на една страна. Безспорно Брутният вътрешен продукт(БВП) (GDP-Gross Domestic Product) е един от най-важните. Повишаването на БВП на някоя държава има положително влияние върху националната й валута. По-голям БВП означава по-голямо производство, по-голямо потребление, по-голямо движение на капитали, по-голям интерес сред инвеститорите, а от там и по-голямо търсене на националната валута. Това би затвърдило позициите на националната валута на дадената страна спрямо валутите на другите страни. Аналогично, понижението на БВП би повлияло негативно върху валутата на дадената държава. Други общо икономически фактори са:

 • безработица (unemployment)

 •  доходност (profitability)

 •  индекс на потребителските цени (CPI)

 • индекс на производствените цени (PPI)

 • склонност към потребление (consumption inclination)

 • изплатени заплати извън селското стопанство (Nonfarm Payrolls )

 •  жилищно строителство (housing construction) и други. 

       Всяка една промяна в гореизброените индекси и параметри влияе с различна тежест върху валутните курсове. Съответно, ако промяната е положителна – влияе положително, ако е отрицателна – влияе отрицателно. През последните години се наблюдава засилване на влиянието на фондовите пазари върху валутните курсове. Това е особено ярко изразено в САЩ с индекса Dow Jones. Повечето компании в него извършват своята дейност на международно ниво, затова евтиният долар благоприятства тяхното развитие, но разбира се, ако има силен подем на националната икономика, както е било през втората половина на миналия век, с покачване стойността на индексите се наблюдава и покачване на долара. С по-малко, но не маловажно значение, са и другите два, основни за американската икономика, индекси – NASDAQ и S&P 500.

       Такава зависимост може да се наблюдава и в Евро зоната, където определящи са германските индекси. Макар и по-слабо, великобританският индекс FTSE-100 също оказва влияние върху британския паунд. Поради факта, че държавата е изцяло експортно ориентирана, в Япония се забелязва следната зависимост: когато йената започне да поевтинява това благоприятства износът и акциите на японските компании се повишават, а от там и основният индекс на Япония – Nikkei-225, се повишава. Съществува още и свързаност между движението на курсовете на две или повече валутни двойки, като при някои валути от Еврозоната и при американския долар. Поради географската и икономическата близост на Англия до останалите европейски страни, когато еврото започне да се понижава спрямо долара и британският паунд започва низходящо движение спрямо американския долар.  Подобни зависимости се наблюдават и при някои азиатски валути.

       Всеки ден на пазара излизат важни икономически новини. Те идват главно от: Английската централна банка, Федералният резерв и Евро зоната. Те оказват влияние върху цената както краткосрочно, така и дългосрочно.

       Най-удобният начин да се следят е тук икономическия календар. Фундаменталните новини карат пазара да се движи по-бързо, създавайки висока волатилност за кратко време, от която можем да се възползваме. Във Форекса, фундаментът означава, че ние поставяме една икономика срещу друга. САЩ V Великобритания, Австралия V Япония, Швейцария V САЩ, Нова Зеландия V Австралия. Нека да разгледаме най-важните фактори, които ще имат най-голямо влияние върху пазарите / конкретните валути.

 •  Лихвени проценти – По-високите лихви карат валутата да се вдига поради увеличение на инвестициите при по-висок лихвен климат. Въпреки това, по-силната валута има свои собствени проблеми – оскъпяване на износа, а по-високите лихви също оскъпяват разходите по заемите. По-ниските лихвени проценти предизвикват обезценяване на валутата, има по-малко инвестиции, поради по-ниския процент на възвращаемост. Лихвените проценти задвижват потока от пари, което е гръбнакът на валутните пазари.

 • Данни за производството – това е силен показател за индустриализираните страни.

 • Данни за заетостта – по-висока заетост e положително за дадена валута.

 • Инфлацията и потребителската увереност -по-високата инфлация и по-високото доверие на потребителите е положителен икономически сигнал и следователно има бичи ефект върху валутата.

 •  БВП (брутен вътрешен продукт) – счита се повече за изоставащ показател, но разбира се по-високият БВП насърчава бичи ценови движения. Колкото по-нисък е БВП, толкова по-мечешки са настроенията.

Корелации и участници на Форекс пазара

 

       Страните включват: Великобритания, САЩ, Австралия, Китай, Япония, Швейцария, Русия и Бразилия. Централни банки и финансови институции: Федерален резерв (FED), Европейска Централна банка (ЕЦБ), Международен валутен фонд (МВФ), Банка на Англия (BOE), Резервна банка на Австралия (RBA), Банка на Япония (BOJ). Има и важни решения, които се взимат от Standard & Poor’s (S&P) Moody’s и Fitch (Fitch Ratings).

Количествено облекчаване / QE:

 •  Потенциално отслабване на щатския долар (бичи тренд(покупки) на валутната двойка EUR / USD)

 • Повишаване на цените на суровия петрол (бичи тренд WTI)

 • Растеж на инфлацията (бичи тренд(покупки) на злато и AUD / USD)

Проблем с държавния дълг в Евро зоната:

 •  Спад на Ирландия в кредитния рейтинг от Standard & Poor’s, Moody’s

или Fitch (къса GBP / USD)

 • Блокиране на плащания от Международния валутен фонд (МВФ) за

Еврозоната (къса GBP / USD)

 •  Одобрение на мерки за строги икономии от Евро зоната (бичи EUR / USD)

Неочаквано съобщение за количествено облекчаване в Обединеното кралство:

 •  Рязко намаляване на цената на (GBP / USD). Изчакайте корекция преди да продадете тази валутна двойка.

 •  Възможни продажби на EUR / USD

Неочаквано увеличение на лихвите от Народната банка на Китай:

 •  Намаляване на цената на валутната двойка AUD / USD

 • Възможно е да влезете в продажба след като цената е направи спайк при AUD / USD или да купите EUR / AUD

Инфлационен тон на пресконференцията на Bank of England: Спад на GBP / USD, EUR / USD и потенциален растеж на AUD / USD

 •  Продажби на GBP / USD или EUR / USD

Инфлационен тон на пресконференцията на Европейската централна банка:

 •  Спад на GBP / USD, EUR / USD и потенциален растеж на AUD / USD

 •  Продажби на EUR / USD или GBP / USD

Non Farm Payroll: Статистическо проучване, регистрирано и докладвано от Бюрото по труда на САЩ. Статистиката има за цел да представи общия брой на заетите американски работници от всеки бизнес, с изключение на следните служители:

 •  Държавни служители

 •  Служители на частни домакинства

 •  Служители на организации с нестопанска цел, които предоставят помощ

 •  Служители във ферми

       Този месечен отчет включва и прогнози за средната работна седмица и средните седмични доходи на всички служители извън селското стопанство. Тази статистика обхваща приблизително 80% от работниците, които произвеждат целия брутен вътрешен продукт на САЩ. Статистически данни се отчитат ежемесечно, в първия петък на месеца и се използват от политици и икономисти, за да определят текущото състояние на икономиката, както и да прогнозират бъдещите нива на икономическа активност.

      Тези данни създават много нестабилност и хаос на пазара. Веднага след публикуването на данните ще има внезапни скокове в цените на всички USD двойки. Препоръчва се да не търгувате в този ден, а да изчакате до следващата седмица, когато пазарът вече има ясна посока.

Политически фактори и новини на Форекс пазара

 

       Политическата стабилност е важно условие, но не винаги достатъчно, за да утвърди възходящо движение на дадена валута. Обикновено колебанието в движението на тренда се появява преди избори. Поради неизвестността от развоя на събитията, повечето играчи на пазара предпочитат да затворят позициите си и да изчакат настъпването на стабилност и яснота. Като цяло политическата нестабилност влияе пагубно върху валутата на дадена страна и тя започва да се обезценява.

       Реакцията на пазара от появата на новини е широко изследвана тема, но за съжаление никой до сега не е успял да опише правилната форма на това как точно влияят върху движението на тренда. Причините за това са много и разностранни, но най- важното, което трябва да се запомни е, че една новина, без значение колко важна и съществена е тя, не може да промени цялостната посока на дългосрочния тренд.

       Често срещана практиката е големи финансови институции и финансисти умишлено да създават новини, с цел да повлияят на курсовете на валутите. В много голям брой от случаите реакцията от новината е била изконсумирана много преди реалната и поява. Това най-често се случва, когато се очаква изявление за лихвения процент на някой от управителите на централните банки в Европа. Причината за това е, че се знае предварително позицията на човека, който ще направи изявление и реалната ситуация на нещата – Купувай при слух, продавай при новина”, като се има предвид, че ефекта от новината е преминал преди нейната поява.

       Начинът, по който новината оказва влияние на тренда е най-често неговото разколебаване. При появата на даден слух или новина на пазара излизат играчи, които реагират веднага. Ако трендът е низходящ, а новината е положителна, те започват да купуват, но в един момент се оказват недостатъчни, за да обърнат тренда, след което той се връща в първоначалната си посока. Причината за това е, че валутните пазари се ръководят от далеч по мащабни фактори. Аналогична е ситуацията при възходящ тренд и появата на отрицателна новина.

       Първата ви работа като трейдър, преди дори да отворите графиките е да се следи всеки ден икономическия календар, за да се видят данните, които могат да засегнат пазарите и валутните двойки!

Природни бедствия и катастрофи – Как влияят на форекс пазара?

 

       Обикновено тяхното влияние е негативно върху националната валута на дадена страна и колкото е по-силно, толкова по-негативно влияе върху националната валута. Пример за това е силното земетресение в Япония в края на месец юли 2007 година. То оказа силно влияние върху икономиката, най-вече върху автомобилния сектор на втората по големина икономика в света. След него компаниите Toyota, Suzuki, Nissan, Honda, Mitsubishi обявиха, че спират производството на някои автомобили или изцяло, заради огромни щети във заводите. Tokio Electric Power, която е най- голямата ядрена електроцентрала в света обяви, че ще спре работа за неизвестен период от време.

       Всичко това автоматично допринася за спад на основният индекс в Япония Nikkei-225, с което и йената забави растежа си срещу долара и премина в консолидация.