Какво е корелация?

      Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. Познати примери за корелация може да са връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца. Друг по-известен пример може да е съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите за готови за закупят. Във финансовата и инвестиционна индустрия корелация е показател, който измерва зависимостта в движението на цените на два финансови актива. Изчислен като коефициент на корелация стойността може да варира между 1 и -1.

Какво представлява валутната корелация?

Валутната корелация е степента, до която дадена валута е взаимно свързана с друга, като ни помага да разберем движението на цените на валутите във времето и влияе на нашите търговски решения.

Използване на валутна корелация на форекс пазара

Корелациите често се използват за управление на портфейл от финансови активи и деривати. Валутна корелация Когато се говори за валутна корелация, то става въпрос за връзката между две валутни двойки. Корелация със стойност 1 означава, че двете валутни двойки са перфектно свързани и през цялото време цените им се движат е една посока. Обратно, когато движението на валутните двойки е напълно противоположно, то стойността на тяхната валутна корелация е -1. Права корелация Две валутни двойки имат права корелация (положителна корелация), когато техните курсове на Форекс пазара се движат в една посока. Следователно, за да може да говорим за права корелация, то стойността на тази корелация трябва да положителна т.е. по-голяма от 0 (или 90%).

     Обратна корелация Обратна корелация (отрицателна корелация) на две валутни двойки се наблюдава, когато курсовете на две валутни двойки на Форекс пазара се движат в противоположни посоки. Така, за да имате обратна корелация, то стойността на тази корелация трябва да е отрицателна (по-малка от 0(или -90%)). Форекс търговията изисква сериозно познание на технически индикатори и фундаментални събития. Въпреки че повечето търговци са склонни да се фокусират върху един от гореспоменатите подходи, днес все повече внимание се отделя на правилната търговска психология и риск мениджмънт.

     Валутната корелация може да е много полезен анализ и трябва да бъде част от управлението на Вашия капитал. Разбирането на корелацията на валутните двойки е много важно за всеки успешен трейдър, който иска да спечели на финансовите пазари. Разбирането на корелацията между валутните двойки ви помага да избягвате да търгувате прекалено много (т.нар. overtrading) и да използвате използвате голяма част от маржина си в търговия със свързани активи.